Veress-Pajti Dóra

Mentálhigiénés szakember, Gyászfeldolgozás Módszer ® specialista, Coach, ÉFT HMT/Ölelj át csoportvezető

VERESS-PAJTI DÓRA

Diplomás ápolóként kezdtem mun­kás­sá­go­mat, daganatos beteg gye­re­kek á­po­lá­sá­val fog­lal­koz­tam, mely során óriási hiányát éreztem a betegek és hoz­zá­tar­to­zó­ik lelki e­gész­ség­vé­del­mé­nek. A klinikai éveimben elindultam az ön­is­me­reti úton, amely mind a mai napig tart.

2012-ben férjhez mentem és két kisfiú é­des­any­ja lettem. Ezalatt a családi sze­rep­kö­re­im­ben e­rő­söd­tem, amely komoly változáson és önismereti munkán vitt át. Pár évvel később, 2016-ban úgy döntöttem, hogy tovább képzem ma­gam a mentálhigiéné irányába, hogy még komplexebb módon tudjak segíteni. Mé­lyí­tet­tem tudásomat a Gyászfeldolgozás Módszer ® elsajátításával, amely egyben a szívügyem is lett. Ta­nul­má­nyaim során még biztosabb let­tem abban, hogy ez az én életutam. Saját é­le­tem­ben is megtapasztaltam, hogy az ön­is­me­ret, a gyó­gyí­tó figyelem, a ma­gunk­ra figyelés mennyi katarzist, feloldást hoz.

Hiszek abban, hogy mindannyian mások va­gyunk, más­képp küz­dünk meg ter­he­ink­kel, de min­dannyi­unk­ban ott az erő és a lehetőség a ne­héz­sé­geink le­győ­zésére és a fejlődésre.

A hozzám fordulóknak segítek abban, hogy megtalálják önmagukat, értékeiket, e­rő­for­rá­so­kat gyűjteni, hogy megértsék aktuális el­a­ka­dá­saik okát és megtalálják saját me­gol­dásaikat. A kö­zép­pont­ban a kliens sze­mé­lyi­ség fejlesztése és ön­is­me­ret fejlesztése áll.

Képesítéseim

2022

Magyar Családterápiás Egyesület

Képzésben lévő Családterapeuta

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi kapcsolatai állnak.

https://csaladterapia.hu
2021

ÉFT Alapítvány

Hold Me Tight/Ölelj át! csoportvezető

Érzelemfókuszú párterápiás módszer el­kö­te­le­zett párkapcsolatban élő pároknak a párkapcsolatuk megjavítására, erősítésére, és folyamatos továbbfejlesztésére.

https://eft-parterapia.hu
2021

Gyászfeldolgozás Módszer Magyarország

Gyászfeldolgozás Módszer® specialista

A Gyászfeldolgozás Módszer® egy, az Egyesült Államokban kidolgozott cse­lek­vés­prog­ram, amely a veszteségek hatékony érzelmi feldolgozását támogatja, ahogy ezt többszázezer veszteséget átélt személy saját élménye bizonyította az elmúlt 30 év során.

https://gyaszfeldolgozasmodszer.hu
2021

Gordon TA Coach Képző Akadémia

Life és Párkapcsolati Coach

ICF ACSTH tanúsítványt biztosító képzés, amely töbek között a személyközpontú beszélgetésvezetés, kapcsolaterősítő kom­mu­ni­ká­ció, kooperáció fejlesztése, karrier és önismeret eszköztárával ruházza fel a coach-t.

https://gordonta.hu
2017

Magyar Pszichodráma Egyesület

Pszichodráma - Önismeret

A pszichodráma olyan csoportra épített önismereti személyiségfejlesztő és pszi­cho­te­rá­pi­ás módszer, melynek eszköze a dramatikus szerepjáték, amelynek vál­to­za­tos­sá­gá­val, játékosságával és sza­bad­sá­gá­val egyidejűleg jelentkező mélysége teszi azt széleskörűen alkalmazhatóvá.

https://www.pszichodrama.hu
20172019

Szegedi Tudományegyetem - BTK

Integratív Mentálhigiénés szakember

A képzés jellemzően az emberi kap­cso­la­tok­hoz szükséges ismereteknek a saját szak­te­rü­le­tük­be történő integrálását tá­mo­gat­ja, így a képzést elvégzők kulcs­sze­rep­lői lehetnek a felgyorsult tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz való alkalmazkodás ja­ví­tá­sá­nak.

https://arts.u-szeged.hu
20062010

Szegedi Tudományegyetem - ETSZK

Diplomás ápoló

Az alapképzés elvégzése után három éven át leukémiás és daganatos gyerekek á­po­lá­sá­ban vettem részt a szegedi Gyerek-Onkohaematológián.

https://www.etszk.u-szeged.hu