Veress-Pajti Dóra

VERESS-PAJTI DÓRA

Mentálhigiénés szakember, Coach

Képzésben lévő Pár- és Családterapeuta

Gyászfeldolgozó Módszer ® specialista

Diplomás ápolóként évekig daganatos beteg gyerekek ápolásával foglalkoztam, amely során óriási hiányát éreztem a betegek és hozzátartozóik lelki egészségvédelmének. Emiatt a mentálhigiéné irányába képeztem magam tovább, hogy még komplexebb módon tudjak segíteni. Mélyítettem tudásomat a Gyászfeldolgozás Módszer ® elsajátításával is, amely egyben a szívügyem is lett. Önismeretemet pszichodrámában végeztem, jelenleg a Magyar Pszichodráma Egyesületnél pszichodráma-asszisztensi, és a Magyar Családterápiás Egyesületnél családterapeuta képzésben veszek részt.

Hiszek abban, hogy mindannyian mások va­gyunk, más­képp küz­dünk meg ter­he­ink­kel, de min­dannyi­unk­ban ott az erő és a lehetőség a ne­héz­sé­geink le­győ­zésére és a fejlődésre.

A hozzám fordulóknak segítek abban, hogy megtalálják önmagukat, értékeiket, e­rő­for­rá­so­kat gyűjteni, hogy megértsék aktuális el­a­ka­dá­saik okát és megtalálják saját me­gol­dásaikat. A kö­zép­pont­ban a kliens sze­mé­lyi­ség fejlesztése és ön­is­me­ret fejlesztése áll.

Családterápiás munkamódszeremben a rendszerszemlélet és a pszichodinamikus irányzat dominál. Szívesen merítek eszközt a megoldásközpontú és élményalapú iskolákból is. Párterápiában gyakran használom a EFT (Emotionally Focused Therapy) módszerét.

Szakmai Bemutatkozás

Képzettségek és képesítéseim

2023
Magyar Pszichodráma Egyesület

Pszichodráma-asszisztensi képzés

A pszichodráma olyan csoportra épített önismereti személyiségfejlesztő és pszi­cho­te­rá­pi­ás módszer, melynek eszköze a dramatikus szerepjáték, amelynek vál­to­za­tos­sá­gá­val, játékosságával és sza­bad­sá­gá­val egyidejűleg jelentkező mélysége teszi azt széleskörűen alkalmazhatóvá.

https://pszichodrama.hu
2022
Magyar Családterápiás Egyesület

Képzésben lévő Pár- és Családterapeuta

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi kapcsolatai állnak.

https://csaladterapia.hu
2021
ÉFT Alapítvány

Hold Me Tight/Ölelj át! csoportvezető

Érzelemfókuszú párterápiás módszer el­kö­te­le­zett párkapcsolatban élő pároknak a párkapcsolatuk megjavítására, erősítésére, és folyamatos továbbfejlesztésére.

https://eft-parterapia.hu
2021
Gyászfeldolgozás Módszer Magyarország

Gyászfeldolgozás Módszer® specialista

A Gyászfeldolgozás Módszer® egy, az Egyesült Államokban kidolgozott cse­lek­vés­prog­ram, amely a veszteségek hatékony érzelmi feldolgozását támogatja, ahogy ezt többszázezer veszteséget átélt személy saját élménye bizonyította az elmúlt 30 év során.

https://gyaszfeldolgozasmodszer.hu
2021
Gordon TA Coach Képző Akadémia

Life és Párkapcsolati Coach

ICF ACSTH tanúsítványt biztosító képzés, amely töbek között a személyközpontú beszélgetésvezetés, kapcsolaterősítő kom­mu­ni­ká­ció, kooperáció fejlesztése, karrier és önismeret eszköztárával ruházza fel a coach-t.

https://gordonta.hu
2017
Magyar Pszichodráma Egyesület

Pszichodráma - Önismeret

A pszichodráma olyan csoportra épített önismereti személyiségfejlesztő és pszi­cho­te­rá­pi­ás módszer, melynek eszköze a dramatikus szerepjáték, amelynek vál­to­za­tos­sá­gá­val, játékosságával és sza­bad­sá­gá­val egyidejűleg jelentkező mélysége teszi azt széleskörűen alkalmazhatóvá.

https://www.pszichodrama.hu
20172019
Szegedi Tudományegyetem - BTK

Integratív Mentálhigiénés szakember

A képzés jellemzően az emberi kap­cso­la­tok­hoz szükséges ismereteknek a saját szak­te­rü­le­tük­be történő integrálását tá­mo­gat­ja, így a képzést elvégzők kulcs­sze­rep­lői lehetnek a felgyorsult tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz való alkalmazkodás ja­ví­tá­sá­nak.

https://arts.u-szeged.hu
20062010
Szegedi Tudományegyetem - ETSZK

Diplomás ápoló

Az alapképzés elvégzése után három éven át leukémiás és daganatos gyerekek á­po­lá­sá­ban vettem részt a szegedi Gyerek-Onkohaematológián.

https://www.etszk.u-szeged.hu