Mentálhigiénés és Terápiás Szolgáltatások

Adatvédelmi Nyilatkozat

2022. január 1. napjától visszavonásig érvényes

I. Preambulum

Veress-Pajti Dóra (1172, Budapest, III. utca 26.), mint integratív mentálhigiénés szakember, gyászfeldolgozó specialista, life coach, ÉFT/HMT csoportvezető, diplomás ápoló egyéni vállalkozó (továbbá vállalkozó ), és a https://pajtidora.hu, https://www.pajtidora.hu, https://veresspajtidora.hu, https://www.veresspajtidora.hu, weboldalak (továbbiakban: weboldal) üzemeltetői és adatkezelői (továbbiakban: együttesen: adatkezelő), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § b) pontja alapján az alábbiak szerint tájékoztatják az érintetteket (jelen esetben a weboldal-használókat, a továbbiakban: érintetteket/felhasználókat) az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

I. / 1. Az adatkezelés során irányadó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban: "Infotv.")
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: "Ektv.");
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: "Grtv.").
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (a továbbiakban: "Dmtv.")
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (a továbbiakban: "Számviteli tv.")
 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (a továbbiakban: "Fttv.")
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban: "Ehtv.")

Az adatkezelőnél a GDPR rendelet 37. cikke értelmében adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Az adatkezelő köteles az adatvédelmi tájékoztató jogszabályoknak való megfelelőségéről és hatályosságáról gondoskodni. A felhasználók a honlapra történő belépéssel egyidejűleg elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

II. Értelmező rendelkezések

 1. érintett/felhasználó: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 5. adatkezelő/szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja - jelen esetben https://onebreszto.hu/ weboldal üzemeltetői
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 10. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 14. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 15. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 18. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 19. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
 20. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz

III. Adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre

A weboldal látogatásakor néhány információ a látogató számítógépéről rögzítésre kerül. Tájékoztatás mellett és ellenkező kérésig rögzítésre kerül a látogató IP címe, a böngésző típusa (pl. Internet Explorer), valamint annak a weboldalnak a címe, ahonnan a látogató a weboldalunkra érkezett. Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Amennyiben ezen adatok nem köthetők beazonosíthatóan egy konkrét magánszemélyhez, úgy személyes adatok kezelésének nem minősül az eljárás.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett/felhasználó hozzájárulása. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (adatkezelés célhoz kötöttsége)

A felhasználó által bármilyen módon megadott e-mail cím és telefonszám adatkezelését a felhasználó bármikor visszavonhatja.

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.

Adatkezelő azon felhasználók adatait, akik hosszabb időn keresztül csoportos foglalkozásokon, vagy egyéni terápiás beszélgetéseken vesznek részt, a foglalkozások időtartama alatt a jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. Adatkezelő az adatokat a közte és a felhasználó közötti kapcsolat megszűnését követő maximum 30 napig tárolja.

III. / 1. Kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás e- vagy telefonon keresztül

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, és minden további személyes adat, amelyet a felhasználó a telefonos hívás során megad. Az adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás szolgáltatásokról, a felhasználó személyre szabott igényeinek kiszolgálása. Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva telefonon keresztül veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel.

III. / 2. Számlázás - üzleti kapcsolat létrejötte esetén

A kezelt adatok köre: név, cég esetén adószám, lakcím, e-mail cím, telefonszám, átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatok (név, bankszámlaszám)Az adatkezelés célja: számla kiállítása azoknak a felhasználóknak, akik szolgáltatást vettek igénybe. Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva szolgáltatást vettek igénybe, azaz akik esetében üzleti kapcsolat jött létre.

IV. Személyes adatok kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 • b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 • c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 • d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

V. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, cookie-k

Adatkezelő számára a Google, mint harmadik személy adatfeldolgozást nyújt a felhasználói élmény javítása céljából. Adatkezelő ennek érdekében az érintettek beleegyezésével az érintettek fentiekben rögzített személyes adatait továbbítja a Google felé. Adatkezelő kijelenti, hogy honlapján kis adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) használ, melyek a magasabb szintű, minőségibb felhasználói élményt szolgálják információkat gyűjtve a látogatókról és eszközeikről, megjegyezve a látogatók egyéni beállításait, Adatkezelő a honlapján a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit alkalmazza. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat. Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. Ezért az adatkezelő honlapjain az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. Adatkezelő kijelenti, hogy a Google, , mint adatfeldolgozó köteles betartani a mindenkor hatályos nemzeti és uniós jogszabályokat, valamint uniós jogi aktusokat. Amennyiben adatkezelő jogtalan adatfelhasználást érzékel, először azonnal panasszal él fenti adatfeldolgozók irányába, ennek eredménytelensége esetén pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azonnali segítségét kéri.

Az adatfeldolgozó részletes adatai: név: Google, Inc., székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Az adatfeldolgozás célja: a felhasználó által az oldalon történő navigációs események rögzítése és elemzése; felhasználói élmény növelése adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

Adatkezelő számla kiállítás céljából azon felhasználók adatait, akik személyes adataikat megadva szolgáltatást vettek igénybe, azaz akik esetében üzleti kapcsolat jött létre, számlák kiállítása és tárolása érdekében továbbítja vállalkozó könyvelője részére, aki e tekintetben szintén adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozó részletes adatai: név: Nagy Mónika Renáta könyvelő, székhely: 1174, Budapest Hunyadi utca 13. Az adatfeldolgozás célja: számlák kiállítása és tárolása.

VI. Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

Ezen intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az ezen intézkedésekkel

 • a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,
 • b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,
 • c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 • d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,
 • e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják
 • rendelkezésére,
 • g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 • i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
 • j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

VII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatkezelő számítógépes rendszerén keresztül naplózni szükséges az egyes hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Adatkezelő munkavállalói ha a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik adatkezelő ügyvezetőjét, vagy a munkáltatói jogok gyakorlóját. Adatvédelmi incidens adatkezelő vevői, szállítói, egyéb partnerei részéről is jelezhető adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán is.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, és hatásait,
 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

VIII. Az érintettek jogai, jogorvoslat, kártérítés, egyebek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai, egészségügyi adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, valamint kérheti adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását. Az érintett minden esetben a fentiekben megjelölt adatkezelő felé élhet bejelentéssel, panasszal, kérelemmel.

VIII. / 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a személyes adatai kezeléséről.

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

VIII. / 2. Helyesbítéshez, az adatok kezelésének korlátozásához, valamint a törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Adatkezelő, amennyiben a személyes és/vagy egészségügyi adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az érintett adatot helyesbíti.

Az adatkezelés az érintett kérelmére korlátozható, ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, vagy ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy ha a az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, vagy ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat - a kötelező adatkezelés kivételével -, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az adatkezelés jogellenes - ha az adatkezelés alapelveivel ellentétes, ha célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, ha törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy ha jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja -, vagy, ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, vagy ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VIII. / 3. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

VIII. / 4. Jogorvoslat

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a

 1. a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu)

VIII. / 5. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, vagy az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

VIII. / 6. Kártérítés

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.